.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

Podela imovine posle razvoda


Prilikom podele imovine supružnika bilo da se podela vrši za vreme trajanja braka ili što je češće posle razvoda postavlja se pitanje da li imovina ima status zajedničke ili posebne imovine.

Posebna imovina predstavlja imovinu koja se izuzima iz procesa deobe i ona pripada isključivo supružniku koji ju je stekao.

Posebna imovina

Posebnu imovinu svakog supružnika najčešće čini imovina stečena pre zaključenja braka, imovina stečena besteretnim sticanjem za vreme braka (npr. nasleđe, poklon), prihodi od posebne imovine koji nisu rezultat rada bračnih drugova ((npr. kamate, dividende, pokretne stvari za ličnu upotrebu jednog bračnog druga koji nisu u nesrazmernoj vrednosti prema istim takvim stvarima drugog bračnog druga(npr. pribor za brijanje)), pokretne stvari koje su nabavljene na osnovu ugovora o kupoprodaji pre zaključenja braka a isplata kreditnih obaveza je započeta ili nastavljena tokom trajanja braka, stvari dobijene podelom zajedničke imovine i dr.))

Posebnom imovinom svaki bračni drug samostalno upravlja i raspolaže. Ako je jedan bračni drug učestvovao u uvećanju posebne imovine drugog bračnog druga neznatno ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno doprinosu a u slučaju znatnog učestvovanja u uvećanju ima pravo na udeo u toj imovini takođe srazmerno svom doprinosu. Primera radi ako jedan bračni drug svojim novcem kupi prozor na kući drugog bračnog druga u slučaju spora imaće pravo na tužbu za novčano potraživanje koje je uložio, međutim ako mu svojim novcem sagradi sprat imaće pravo na stvarno pravnu tužbu kojom će tražiti utvrđivanje svog prava svojine na izgrađenom spratu.

U slučaju da je imovina stečena na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju koje je sklopio samo jedan supružnik kao davalac izdržavanja onda ona ima status posebne imovine ako su oba supružnika davaoci izdržavanja onda spada u zajedničku imovinu.

Zajednička imovina

U zajedničku imovinu spada imovina stečena radom, prihodi od zajedničke imovine, prihodi od posebne imovine koji su rezultat rada (osim ukoliko nije uvećana samo radom vlasnika kada spada u posebnu), imovina stečena igrama na sreću (osim ukoliko supružnik nije uložio svoju posebnu imovinu) i druga primanja bračnih drugova (npr. naknada štete za stvar u sastavu zajedničke imovine, stipendije, prava intelektualne svojine). Svaki supružnik ima udeo u zajedničkoj imovini ali on nije određen. Supružnici zajedničkom imovinom upravljaju zajednički i sporazumno, nemaju prava raspolaganja niti pravo da opterete udeo poslovima inter vivos (za života).

Deoba imovine

Deobu zajedničke imovine su legitimisani da traže supružnici, njihovi naslednici i poverilac jednog bračnog druga koji je prethodno pokušao bezuspešno da se naplati iz njegove posebne imovine. Deoba može biti sporazumna i sudska, može se izvršiti za vreme braka ili posle razvoda. Ako postoji saglasnost o visini udela onda se deoba vrši u vanparničnom postupku a u slučaju nedostatka iste u parničnom. Osnovna pretpostavka prilikom deobe je jednakost udela supružnika ali ona se može oboriti ukoliko se dokaže veći udeo u sticanju imovine od strane jednog supružnika. Činioci koji se uzimaju u obzir prilikom deobe su: visina prihoda, stepen međusobne pomoći, staranje o deci kao i svaki drugi oblik angažovanja u sticanju uvećanju i održanju imovine. Udeo se određuje u istoj srazmeri za svaku stvar osim ukoliko je ispunjen uslov da je stvar samostalna i da je u sticanju te stvari učestvovao jedan supružnik prihodima iz svoje posebne imovine. Ukoliko je došlo do uvećanja vrednosti zajedničke imovine po prestanku zajedničkog života u braku, supružnik koji je učestvovao u uvećanju ima pravo na potraživanje u novcu ili stvarnopravni zahtev zavisno od stepena doprinosa u kom je učestvovao u uvećanju zajedničke imovine.

Pojedine stvari iz zajedničke imovine imaju poseban režim, predstavljaju isključivu svojinu i uračunavaju se u deo supružnika kome su pripale. U tu grupu spadaju stvari za vršenje zanata jednog bračnog druga, predmeti domaćinstva na kojima je jedan bračni drug imao mirnu državinu tri godine, i stvari koje su namenjene detetu (pripadaju onome ko vrši roditeljsko pravo).

Vraćanje poklona

Što se tiče pitanja povraćaja poklona nakon prestanka braka uslovi za povraćaj je da su pokloni nesrazmerne vrednosti u odnosu na zajedničku imovinu, da su učinjeni međusobno između supružnika i da su učinjeni tokom trajanja zajedničkog života u braku međutim ni ti se pokloni neće vratiti ukoliko bi povraćaj predstavljao očiglednu nepravdu za poklonoprimca, ostali pokloni se ne vraćaju (npr. poklon od tašte, poklon iz predbračnog zabavljanja i dr.)

Predbračni ugovori

Postoji mogućnost i sačinjavanja bračnih ili predbračnih ugovora kojima se mogu ugovoriti imovinski odnosi u vezi zajedničke imovine na drugačiji način od zakonskog ali oni su za sad retki u praksi. Bračnim ili predbračnim ugovorima supružnici ugovaraju buduću podelu imovine na način kako žele u momentu sačinjavanja ugovora, ovi ugovori da bi važili moraju biti overeni od strane notara.


 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.